Sidewalk Toys N Games, Toys  Retail, Stone Mountain, GA